Impressum - So, 18/03/2012 - 19:29

Impressum

büro k2 architekten

Stephan Koch, Dipl. Ing.
Wilhelm Christian Koch, Dipl. Ing.

Dienstleistungen:
Architektenleistungen LPH 1-9 nach HOAI 2013
Städtebauliche Leistungen LPH 1-3 nach HOAI 2013
Tragwerksentwicklung/-planung LPH 1-6 nach HOAI 2013

Palais Buseck
Bonifatiusplatz 4
D 36037 Fulda

Tel +49 661 29167 40
Fax +49 661 29167 39

architekten@buerok2.de
www.buerok2.de